Είμαστε μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που απέκτησε τη νομική της μορφή το 2007 . 

Βασικό κίνητρο για τη δημιουργία της Tandem ήταν η ανάγκη για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανάπηρων παιδιών και νέων που ζουν σε κρατικά ιδρύματα κλειστού τύπου, η ενεργοποίηση της κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας και κοινωνικής ένταξης και η ενδυνάμωση κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Ειδικότερα οι στόχοι μας είναι:

✔ Η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών των αναπήρων και γενικότερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, στηρίζοντας τα ίδια και τις οικογένειές τους.

✔ Η οργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων καθώς και πολιτιστικών  εκδηλώσεων προσβάσιμων για όλες/όλους.

✔ Η διεξαγωγή ερευνών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα τον εθελοντισμό, την αναπηρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

✔ Η αγωγή κοινότητας και η ενεργοποίηση των πολιτών σε κοινωνικά ζητήματα.

✔ Η προώθηση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συμμετοχής.

✔ Η συνεργασία με παρεμφερείς φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έτσι η Tandem βασίζεται στη συνεργασία ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να δράσουν, ακολουθώντας το δρόμο του εθελοντισμού για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων.

Η ιστορία μας

Η Tandem γεννήθηκε το 2007 μετά από 5 χρόνια ενεργούς παρουσίας στο χώρο του Παραρτήματος Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β. – πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) με σκοπό να συστηματοποιήσει την προσφορά των εθελοντών/ριών της προς τα παιδιά και τους νέους που ζουν εκεί.

Αρχικά, η κύρια δράση μας ήταν η φιλοξενία και υποστήριξη εθελοντών/ριών μέσω του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) το οποίο βραβεύτηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ό,τι αφορά τον διαπολιτισμικό διάλογο, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον καιρό η ομάδα ενισχύθηκε από εθελοντές και εθελόντριες από την τοπική κοινότητα δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα να διευρύνουμε τις δράσεις μας. Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 150 εθελοντές και εθελόντριες από διάφορες χώρες του κόσμου, ορισμένοι/ες όντας οι ίδιοι/ες ανάπηρα άτομα.

Αν και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αναπήρων παιδιών και νέων που διαβιούν σε ιδρύματα κλειστού τύπου παραμένει στους στόχους μας, έχει γίνει πια αντιληπτό ότι η προσπάθεια αυτή έχει πολύ στενά όρια και μόνο μία ολική αναδιαμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με κατάργηση των ιδρυμάτων και της κουλτούρας που επικρατεί σε αυτά, και ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών κι εναλλακτικών μορφών φροντίδας  εγγυάται το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και νέων και την ουσιαστική ισότιμη ένταξη. 

PENTAX Image

Το όραμα μας

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η πληροφόρηση όσον αφορά την αναπηρία και οι αντιλήψεις γύρω από αυτήν εκπορεύονται  από το ιατρικό μοντέλο, που αντιμετωπίζει τον ανάπηρο  ως ασθενή που υστερεί και παρουσιάζει τον αποκλεισμό του ως φυσική συνέπεια της βλάβης του. 

Πολλές φορές, το προφίλ του αναπήρου ατόμου χτίζεται βάσει ιατρικών όρων, στερεοτύπων και γενικεύσεων δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό ανάμεσα στο άτομο και την κοινωνία αντί να αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπο – ανεξάρτητα από την ύπαρξη βλάβης ή όχι- ως αναπόσπαστο κι ισότιμο μέλος της.

Δεκαετίες  μετά τη διατύπωση του κοινωνικού μοντέλου από την UPIAS (Union of Physically Impaired Against Segregation) , η κοινωνία δείχνει να αγνοεί ακόμα ότι η αναπηρία είναι αποτέλεσμα κοινωνικού αποκλεισμού, στιγματισμού και στερεοτυπικών αντιλήψεων για τη βλάβη και ελλιπούς ή ακατάλληλου σχεδιασμού του περιβάλλοντος χώρου ως προς την προσβασιμότητα και την ένταξη όλων των ατόμων ανεξαρτήτως.    

Όραμα μας είναι μια κοινωνία όπου η αποδοχή της ανθρώπινης ποικιλομορφίας είναι δεδομένη και η αναπηρία γίνεται αντιληπτή ως αποτέλεσμα των εμποδίων που θέτει η κοινωνία στο άτομο και όχι ως εγγενής αδυναμία του ατόμου.